சிறுநீர் தொற்று வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் அறிகுறிகள்

சிறுநீர் தொற்று வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் அறிகுறிகள்

சிறுநீர் தொற்று வீட்டு வைத்தியம்: சிறுநீர் பாதை நோய்த்தொற்று என்பது சிறுநீரகங்கள், சிறுநீர்க்குழாய்கள், சிறுநீர்ப்பை அல்லது சிறுநீர்க்குழாய் உட்பட சிறுநீர் அமைப்பின் எந்தப் பகுதியையும்…