வறட்டு இருமல் குணமாக உடனடி தீர்வு

வறட்டு இருமல் குணமாக உடனடி தீர்வு

வறட்டு இருமல் உடனடி தீர்வு: வறட்டு இருமல் என்பது சளி அல்லது சளியை உருவாக்காத ஒரு வகை இருமல் ஆகும். நுரையீரல் அல்லது மூச்சுக்குழாய்களில்…