பே போ ர ரி பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பே போ ர ரி பெண் குழந்தை பெயர்கள்

வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே இன்றைய பதிவில் பே போ ர ரி பெண்…

வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே இன்றைய பதிவில் பே போ ர ரி பெண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல் பற்றிய தொகுப்பை காணலாம். மேலும் இந்த பதிவில் குறிபிடப்பட்டுள்ள பெயர்களை குடும்பத்துடன் இணைந்து தேர்ந்தெடுத்து பயன்பெற வேண்டுகிறோம்

பே போ ர ரி பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பே பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பேச்சியம்மாள்Pechiammal
பேய்யோளிPeiyoli
பேரழகிPeralagi
பேரரசிPerarasi
பேரின்பம்Perinbam
பெரியம்மாள்Periyammal
பெருமகாள்Perumagal
பெருமாயிPerumayi
பெருநிலPerunila
பெருந்தில்Perunthil
பேசுமலர்Pesumalar
பெட்ராலிPetrali
பெதவலிPethavali
பெத்மணிPethmani
பெட்ரோனாPetrona
பேயோலிPeyoli
பிச்சையம்மாள்Pichaiammal
பிச்சைமணிPichaimani
பிச்சாமரைPichamarai
பிச்சோலிPicholi
பிடாரிPidari
பிள்ளைப்பொடிPillaipodi
பிள்ளையரசிPillaiyarasi
பித்தோலிPitholi
போகலைPogalai
போகழ்மணிPogazhmani
போகுலைPogulai
பொஹோலிPoholi
பொழுவிலிPohuvili
பொன்னொளிPonnoli
பொன்புலிPonpuli
பொன்வலிPonvali
பொன்விலிPonvili
பூங்கிலிPoongili
பூவைPoovai
பூவாணிPoovani
பூவரசிPoovarasi
பூவிலிPoovili
பூவிழிPoovizhi
பொற்செல்விPorchelvi
போர்ஷினிPorsche
பொருளொளிPoruloli
பொருத்தொழில்Porutholi
பொதுமொழிPotumoli
பொத்தோலிPotholi
பிரபாயிPrabhayi
பிரதீபாPradeepa
பிரகலைPragalai
பிரமிலிPramili
பிரசோலிPrasoli

மேலும் படிக்க :முருகன் கடவுள் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

போ பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பூஜாPooja
பூர்ணிPoorni
பூவாலிPoovali
பொன்மணிPonmani
போஷிகாPoshika
போனல்Ponal
பூவிதாPoovitha
போகல்Pogal
போஷினிPoshini
பூங்கொடிPoonkodi
போஷிதாPoshitha
பூமாPooma
பொனாலிகாPonalika
போஷல்Poshal
பூஜிதாPoojitha
பொன்விதாPonvitha
பொனிதாPonitha
பூதிகாPoothika
பௌஷிகாPoushika
பூவித்ராPoovithra
பொன்பாவைPonpavai
போஷாலிகாPoshalika
பூதிகாPoothika
பூனிகாPoonika
போஷாலினிPoshalini
பூதிகாPootika
பூதிதாPoothitha
பொங்கலிகாPongalika
பூதிகாPootika
பொதிகாPothika
போவனாPovana
பூதானிPoothani
போஹினிPohini
பூதிகாPoothiga
பூனாமிகாPoonamika
போகிகாPoghika
பூமிளாPoomila
பூர்ணாPoorna
பூமாலைPoomalai
பொன்விகாPonvika
பூர்ணிமாPoornima
பூமினாPoomina
பௌஷிகாPoushika
பொடிகாPootiga
பூனாமிகாPoonamika
போஷிகாPoshiga
பொனித்ராPonithra
பூனிகாPoonika
போஷாலிPoshali
பூனிதாPoonitha

மேலும் படிக்க :திருச்செந்தூர் முருகன் பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ரைஷாRaisha
ராஜ்னாRajna
ரம்யாRamya
ரதிRathi
ராஷாRasha
ரதியாRathiya
ரவ்யாRavya
ரன்யாRanya
ரனீஷாRaneesha
ரஷானாRashaana
ராகுலாRagula
ராதிராRadhira
ராஜிதாRajitha
ராத்திரிRatri
ராகனாRagana
ரசியாRasia
ரிதாராRithara
ரூபாயாRs
ராணியாRaniya
ரலினாRalina
மழைRaine
ரிஹானாRihanna
ரோஷிதாRoshitha
ருவனRuvana
ராகம்Raga
ரதிஷாRathisha
ரவ்னாRavna
ரஷ்னாRashna
ரைசாRaisa
ரைதாRaitha
ராஷாராRashaara
ரைவாRaiva
ரித்விகாRithvika
ரஹினாRahina
ரைசராRaisara
ரமிதாRamitha
ரயிதாRayitha
ராஜாராRajara
ரஹிதாRahitha
ரவிஷாRavisha
ராயாRaya
ரஃபாRafa
ரனிசாRanisa
ரதியாRathiya
ரவீனாRaveena
ரித்திலாRithila
ரத்னாRathnaa
ரசினாRasina
ரோனீஷாRoneesha
ராஹினிRahini

ரி பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ரியாRia
ரிதாRitha
ரிஷாRisha
ரிதுRithu
ரினாRina
ரித்திRithi
ரிதிஹாRithiha
ரித்யாRithya
ரித்விகாRithwika
ரினிRinee
ரிஷ்விRishvi
ரிஹிதாRihitha
ரிஹானாRihanna
ரிஹிகாRihika
ரிராRira
ரிதாராRithara
ரிதாலிRithali
ரிதன்யாRithanya
ரித்திராRithira
ரிதுஜாRithuja
ரிதுஷாRithusha
ரித்விகாRithvika
ரித்யாRithya
ரிதுஹாRithuha
ரித்திகாRithyika
ரிதன்யாRithanya
ரிதிஹாRithiha
ரிதாராRithara
ரித்விRithvi
ரித்விகாRithwika
ரிதுஷாRithusha
ரித்யாRithya
ரிதானாRithana
ரிதானிRithani
ரிதாராRithara
ரிதாலிRithali
ரித்திகாRithiga
ரித்திஜாRithiya
ரித்திராRithira
ரிதிதாRithitha
ரித்திவிRithivi
ரித்தியாRithiya
ரிதுஜாRithuja
ரிதுஷாRithusha
ரித்விகாRithvika
ரித்யாRithya
ரித்யாRithya
ரிதாராRithara
ரிதாலிRithali
ரித்திகாRithika

Similar Posts